SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na częściowe czyszczenie ok. 2 500 m2 elewacji na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.

 

 

 1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego
 2. Cena formularza: 100,00 złotych (słownie sto złotych 00/100)
 3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. Kryteria oceny ofert:

                     -   cena ofertowa                                - 80%

                     -   wiarygodność, doświadczenie          - 20%

 1. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości brutto: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). Wadium musi być na rachunku bankowym SM do dnia 24.04.2019r. do godz. 1500, płatne przelewem na rachunek bankowy ogłaszającego w PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829.
 2. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1.
 3. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:

„Czyszczenie elewacji budynków mieszkalnych należących do
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu”.

 1. Termin składania ofert: 25.04.2019 r. do godz. 900.
 2. Otwarcie ofert nastąpi: 25.04.2019 r. o godz. 930.
 3. Termin związania z ofertą: 30 dni
 4. Termin wykonania zamówienia - II etapy: I etap do 14.06.2019 r. , II etap do 15.07.2019 r.
 1. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. od 8 – 15.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.