SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

B. Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na budowę 4 garaży przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Świeciu

 

 1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego
 2. Cena formularza: 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) .
 3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. Kryteria oceny ofert:

                     cena ofertowa                - 85%

                     referencje                      - 15%

 1. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: 8 800,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy osiemset złotych 00/100)

Wadium musi być na koncie SM do dnia 10 lipca 2019 r. do godz. 1500.

Wpłata wadium przelewem na  rachunek bankowy ogłaszającego

PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829

 1. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1.
 2. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:

„ Przetarg na budowę 4 garaży przy ul. Żwirki i Wigury 6 w Świeciu”

 1. Termin składania ofert: 11 lipca 2019 r. do godz. 900
 2. Otwarcie ofert nastąpi: 11 lipca 2019 r. o godz. 930
 3. Termin związania z ofertą: 30 dni
 4. Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2019 r.
 5. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. od 800– 1500.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.