baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych polegających na modernizacji centralnego ogrzewania w  budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu, ul. B. Prusa 1

 


1/ Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
2/ Cena formularza:  200,00 złotych (słownie złotych: sto 00/100)
3/ Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
modernizacyjnych c.o. dla 11 budynków wielorodzinnych:
4/  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:         
cena ofertowa                  - 85 %
wiarygodność, doświadczenie    - 15 %
5/ Zamawiający wymaga wpłacenia kaucji określonej w SIWZ, którą należy wnieść do 22.03.2010 r.   
  do godz. 10.00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego:  
  PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
6/ Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.            
7/ Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:                                                    
    ?Modernizacja centralnego ogrzewania?
8/ Termin składania ofert: 23.03.2010 r. do godz.10.00.
9/ Otwarcie ofert nastąpi: 23.03.2010 r. do godz.10.30.        
10/ Termin związania ofertą: 30 dni                                                                                                                   
11/ Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 052 3312917 w dni powszednie       
    w godz. 8-15.
12/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
    Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.