baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie rocznych przeglądów kominiarskich czyszczenia przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świeciu.


1/Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
2/Cena formularza:  50,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100)
3/Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
4/Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                                                                                             cena ofertowa                                                     - 90 %
wiarygodność, doświadczenie                                - 10 %
5/Zamawiający wymaga wpłacenia kaucji określonej w SIWZ, którą należy wnieść do dnia  
09.08.2010 r. do godz. 13.00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego:  
PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
6/Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.                         7/Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:                                                     ”Przeglądy kominiarskie”
8/Termin składania ofert: 10.08.2010 r. do godz.10.00.
9/Otwarcie ofert nastąpi: 10.08.2010 r. do godz.10.30.        
10/Termin związania ofertą: 30 dni                                                                                                    11/Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 052 3311909 w dni powszednie w godz. 8-15.
12/Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.