baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.B.Prusa 3,B. Prusa 5,I.Krasickiego 1a Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu,ul.B.Prusa 1

 

1/Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
2/Cena formularza: wynosi 200,00 złotych (słownie złotych: dwieście 00/100)
3/Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
4/Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena ofertowa                   - 85 %
wiarygodność, doświadczenie     - 15 %
5/Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 27 500,00 złotych (słownie złotych:
dwadzieścia siedem tysięcy pięćset 00/100), które należy wnieść do 25.03.2011 r do godz. 13,00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego:PKO BPSA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
6/Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.            
7/Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:Remont instalacji elektrycznej
8/Termin składania ofert: 29.03.2011 r.do godz.10,00.
9/Otwarcie ofert nastąpi: 29.03.2011 r.do godz.10,30.        
10/Termin wykonania zamówienia: 30 września 2011 r.
11/Zamawiający po wstępnej ocenie ofert dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji elektronicznej. O terminie ewentualnej aukcji wybrani oferenci zostaną powiadomieni osobiście.
12/Termin związania ofertą:30 dni                 
13/Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz.8-15.
14/Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.