baner

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na remont kapitalny
wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Słowackiego 7 w Świeciu.

 

 

1/Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
2/Cena formularza:  100,00 złotych (słownie złotych: sto 00/100)
3/Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
4/Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                               
cena ofertowa                             85 %
wiarygodność, doświadczenie       15 %
5/Zakres zamówienia:
Zadanie I – Wykonanie remontu instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej,
kanalizacji i instalacji gazowej
Zadanie II –  Wykonanie remontu, termomodernizacji i instalacji elektrycznej
6/ Zamawiający wymaga wpłacenia  wadium w wysokości:
za zadanie I  –    2 000,00 zł
za zadanie II –  34 000,00 zł
które należy wnieść do dnia 18.10.2011 r. do godz. 1300 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego:
PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
7/ Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.            
8/ Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:  
Oferta:  Zadanie I - „Wykonanie remontu instalacji: zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji i     
instalacji gazowej”
Oferta:  Zadanie II – „ Wykonanie remontu, termomodernizacji i instalacji elektrycznej”
9/ Termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2012 r.
10/ Termin składania ofert: 19.10.2011 r. do godz.10.00.
11/ Otwarcie ofert nastąpi: 19.10.2011 r. o godz.10.30.        
12/ Termin związania ofertą: 30 dni                                                                                                                   
13/ Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 052 3311909 w dni powszednie       
w godz. 8-15.
14/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji elektronicznej dla  wybranych przez
Komisję przetargową oferentów.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.