baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót termomodernizacyjnych

budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu, ul. B. Prusa 1


1/ SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok. 2
2/ Cena opracowania za każde zadanie : 100,00 złotych (słownie złotych: sto 00/100)
3/ Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
budowlanych dla budynków:
1. C. Skłodowskiej 1a                  (wadium    45 000,00)
2. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3   (wadium    70 000,00)     
3. Paderewskiego 6b                   (wadium    50 000,00)
4. Paderewskiego 6c                   (wadium    50 000,00)
5. Paderewskiego 8a                   (wadium    50 000,00)
6. Wojska Polskiego 67 d             (wadium    90 000,00)
7. Wojska Polskiego 73 a             (wadium    60 000,00)
4/ Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ nie później niż do 31.10.2012 r 
5/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie     
cena ofertowa                             - 85 %
wiarygodność, doświadczenie       - 15 %
6/ Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w/w podanych wysokościach, które należy wnieść do 
21.11.2011 r do godz. 13.00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego:  
PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
7/ Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.            
8/ Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:                                                    
”Roboty termomodernizacyjne budynek przy ul. ................
9/ Termin składania ofert: 22 listopada 2011 r. do godz.10.00.
10/ Otwarcie ofert nastąpi: 22 listopada 2011 r. o godz.10.30.        
11/ Zamawiający po wstępnej ocenie ofert dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej. O terminie ewentualnej aukcji wybrani oferenci zostaną powiadomieni osobiście.
12/ Termin związania ofertą: 45 dni                                                                                                                   
13/ Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 052 3311911 w dni powszednie       
w godz. 8-15.
14/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.