baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na budowę placów utwardzonych przy budynkach wielorodzinnych
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.


1/ Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
2/ Cena formularza:  100,00 złotych (słownie złotych: sto 00/100)
3/ Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   
4/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                                
cena ofertowa                              - 85 %
wiarygodność, doświadczenie                - 15 %
5/ Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 5.000,00 zł  (słownie  złotych: pięć tysięcy 00/100), które należy
wnieść 27.07.2012 r do godz. 1300 przelewem na rachunek    
bankowy Ogłaszającego:  PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829  
6/ Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.             
7/ Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:                                                     
" Budowa placów utwardzonych przy budynkach wielorodzinnych
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu"
8/ Termin realizacji zamówienia - 31.12.2012 r
9/ Termin składania ofert: 30.07.2012 r do godz.10.00.
10/  Otwarcie ofert nastąpi: 30.07.2012 r do godz.10.30.         
11/  Zamawiający po wstępnej ocenie ofert dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji
elektronicznej. O terminie ewentualnej aukcji wybrani oferenci zostaną powiadomieni osobiście.
12/ Termin związania ofertą: 30 dni                                                                                                                    
13/ Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie        
w godz. 8-15.
14/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.