baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul.Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych rocznych przeglądów kominiarskich i gazowych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świeciu.

1/Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.1
2/Cena formularza: 50,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100)
3/Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla:
- przeglądów kominiarskich w 79 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i 6 lokalach użytkowych
- przeglądów gazowych w 77 budynkach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym
4/Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:cena ofertowa - 100 %
5/Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 2.000,00 złotych (słownie złotych:dwa tysiące 00/100),które należy wnieść do dnia 07.09.2012 r.do godz. 13,00 przelewem na rachunekbankowy Ogłaszającego: PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 6/Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.            
7/Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:”Przeglądy kominiarskie i gazowe”
8/Termin składania ofert:10.09.2012 r.do godz.10,00.
9/Otwarcie ofert nastąpi:10.09.2012 r.o godz.10,30.        
10/Termin związania ofertą:30 dni                                                                                            11/Termin wykonania zamówienia 31 stycznia 2013 r.
12/Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel.52 3311909 w dni powszednie w godz.8-15.
13/Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.