baner

Spółdzielnia mieszkaniowa ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynkach wielorodzinnych przy Al. Jana Pawła II 2, Al. Jana Pawła II 2a, Żwirki i Wigury 7 i Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 7- ½ budynku w Świeciu.


1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego.
2. Cena formularza:100,00 złotych (słownie złotych:sto 00/100)
3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
cena ofertowa                            - 85 %
wiarygodność, doświadczenie    - 15 %
5. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości:
-Za Zadanie I   budynek przy Al.Jana Pawła II 2  w wysokości 4 000,00 zł (słownie:cztery tysiące 00/100)
-Za Zadanie II  budynek przy Al.Jana Pawła II 2a w wysokości 4 000,00 zł (słownie:cztery tysiące 00/100)
-Za Zadanie III budynek przy ul.Żwirki Wigury 7  w wysokości 4 000,00 zł (słownie:cztery tysiące 00/100)
-Za Zadanie IV  budynek przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 7 - ½ budynku  w wysokości 1600,00 zł(słownie:jeden tysiąc 00/100), które należy wnieść do dnia 11.04.2013r do godz. 15:00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego: PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
6. Miejsce składania ofert:w seketariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu, ul. B. Prusa 1          
7. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:                                                    
Zad.1.Remont instalacji elektrycznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 2w Świeciu
Zad.2.Remont instalacji elektrycznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 2a w Świeciu
Zad.3.Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żwirki Wigury 7 w Świeciu
Zad.4.Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 7– ½ budynku w Świeciu
8. Termin składania ofert: 12.04.2013r do godz.10,00.
9. Otwarcie ofert nastąpi: 12.04.2013r o godz.10,30.        
10. Termin związania ofertą: 30 dni
11. Termin wykonania zamówienia do 20.12.2013r

12. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel.52 3311909 w dni powszednie w godz. 8-15.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.