baner

 

Spółdzielnia mieszkaniowa ul.Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na usługę rozliczania zużycia ciepła w budynkach spółdzielni mieszkaniowej przy ul. B. Prusa 1 w świeciu za pomocą zamontowanych przez oferenta elektronicznych podzielników ciepła z systemem odczytu radiowego wraz z demontażem,przechowywaniem i utylizacją istniejących podzielników.


1) SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego .
2) Cena za SIWZ: 500,00 zł
3) Zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świeciu.
4) Termin wykonania zamówienia: zgodnie z SIWZ.
5) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:        
-cena ofertowa                                                                             - 70 %

-wiarygodność,doświadczenie,wielkość rozliczanych zasobów,
-czas reakcji na zgłaszane przez użytkowników lokali reklamacje,
-możliwość rozszerzenia serwisu o odczyt radiowy wodomierzy       -  10 %

-możliwość rozszerzenia o program umożliwiający bieżące
monitorowanie zużycia c.o. w mieszkaniach                                   -  10 %
-cennik wszystkich ewentualnych usług serwisowych
za wykonanie których Wykonawca będzie naliczał opłaty
wg załącznika nr 2 do SIWZ                                                          -  10 %

6) Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości - 40 000,00 zł, które należy wnieść do 01.08.2013 r. do godz. 15:00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego:PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
7) Miejsce składania ofert:Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu,ul.B. Prusa 1.
8)Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:                                                    
”PRZETARG - usługa rozliczania ciepła"
9) Termin składania ofert: 02.08.2013r. do godz.10:00.
10) Otwarcie ofert nastąpi: 02.08.2013r. o godz.10:30.        
11) Termin związania ofertą:30 dni                                                                                            

12) Informacji o warunkach przetargu udziela dział GZM tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. 8,00-15,00 w piątki w godz. 8,00-13:00.
13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasu zawarcia umowy unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
14) Zamawiający dopuszcza możliwość dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami z zachowaniem konkurencji.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.