baner

Spółdzielnia mieszkaniowa ul.Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie renowacji połaci dachowej w technologii Hydronylon HN/HP na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Świeciu.

 

1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego- pok.22 Cena formularza:50,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100)
3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena ofertowa                            - 85 %
wiarygodność, doświadczenie    - 15 %
5. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości:4 800 zł(słownie złotych cztery tysiące osiemset 00/100).
Wadium należy wnieść do dnia 21.08.2013r. do godz. 15:00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego:
w PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
6. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.            
7. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:                                                    
Oferta: „Wykonanie renowacji połaci dachu przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Świeciu”
8. Termin realizacji zamówienia: 30 października 2013 r.
9. Termin złożenia ofert 22.08.2013r. godz. 9:30.
10. Otwarcie ofert 22.08.2013 r. o godz. 10:30.        
11. Termin związania ofertą: 30 dni                                                                                           

12. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. 8-15.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.