baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na budowę 4 garaży przy ul. Słowackiego 3 - 5 w Świeciu

 

1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego

2. Cena formularza: 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) .

3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4. Kryteria oceny ofert:

                 cena ofertowa                - 85%

                 referencje                      - 15%

5. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: 10 500,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset 00/100)

 

 Wadium musi być na koncie SM do dnia 06.07.2018 r. do godz. 1500.

 Wpłata wadium przelewem na  rachunek bankowy ogłaszającego w

Nr PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829.

6. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1.

7. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:

 „PRZETARG NA BUDOWĘ 4 GARAŻY PRZY
UL. SŁOWACKIEGO 3 - 5  W ŚWIECIU”

8. Termin składania ofert: 09.07. 2018 r. do godz. 900

9. Otwarcie ofert nastąpi: 09.07. 2018 r. o godz. 930

10. Termin związania z ofertą: 30 dni

11. Termin wykonania zamówienia: do 28.09.2018 r.

12. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. od 800– 1500.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.