baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia stropów piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Ks. Krausego 5 w Świeciu.

 

1/ Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2

2/ Cena formularza:  100,00 złotych (słownie złotych: sto 00/100)

3/ Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

                      cena ofertowa                              - 85 %

                      wiarygodność, doświadczenie        - 15 %

5/ Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące   00/100), które należy wnieść do dnia 13.07.2018 r. do godz.1500 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego: PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829

6/ Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.

7/ Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:

Docieplenie stropów piwnic w budynku mieszkalnym przy
ul. Ks. Krausego 5”
.

8/ Termin składania ofert: 16. 07. 2018 r. do godz. 900.

9/ Otwarcie ofert nastąpi: 16. 07. 2018 r.   o godz. 930.

10/ Termin związania ofertą: 30 dni

11/ Termin wykonania zamówienia do 28.09.2018 r.

12/ Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. 8-15.

13/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

14/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.