baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza  pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 2 klatek schodowych

w budynku mieszkalnym przy ul. B. Prusa 3 w Świeciu.

 

1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego

2. Cena formularza: 100,00 złotych (słownie sto złotych 00/100)

3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4. Kryteria oceny ofert:

                      -   cena ofertowa                                - 85%

                      -   wiarygodność, doświadczenie          - 15%

5. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości brutto: 10 800,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy osiemset zł 00/100). Wadium musi być na koncie SM do dnia 13 lipca 2018 r do godz. 1300 płatne przelewem na rachunek bankowy ogłaszającego w PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829.

6. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1.

7. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:

„Wykonanie remontu 2 klatek schodowych

w budynku mieszkalnym przy ul. B. Prusa 3”.

8. Termin składania ofert: 16 lipca 2018 r do godz. 1000

9. Otwarcie ofert nastąpi: 16 lipca 2018 r o godz. 1030

10. Termin związania z ofertą: 30 dni

11. Termin wykonania zamówienia 28 grudnia 2018 r.

12. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. od 8 – 15.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.