baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na modernizację źródeł ciepła oraz instalacje ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w oparciu o powietrzne pompy ciepła w budynkach mieszkalnych przy

ul. Nowy Świat 7 i Nowy Świat 9 w Osiu.

 

 1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego
 2. Cena formularza: 100,00 złotych (słownie sto złotych  00/100)
 3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. Kryteria oceny ofert:

            -   cena ofertowa                       - 80%

            -   wiarygodność, doświadczenie   - 20%

 1. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości brutto: 100.000,00 zł (słownie złotych brutto: sto tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być na rachunku bankowym SM do dnia 2 stycznia 2019 r do godz. 1500  płatne przelewem na rachunek bankowy ogłaszającego w PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829.

 1. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1.
 2. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:

„Modernizacja źródeł ciepła oraz instalacje ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w oparciu

o powietrzne pompy ciepła w budynkach mieszkalnych przy ul. Nowy Świat 7 i Nowy Świat 9 w Osiu”.

 1. Termin składania ofert: 03.01.2019 r. do godz. 900.
 2. Otwarcie ofert nastąpi: 03.01.2019 r. o godz. 930.
 3. Planowany termin rozpoczęcia robót: po podpisaniu umowy.
 4. Realizacja umowy zależna jest od pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (planowany termin czerwiec 2019 r.). W przypadku nieuzyskania dofinansowania umowa ulega rozwiązaniu a Zamawiający zwraca wadium.
 5. Termin zakończenia robót: 31.03.2020 r.
 6. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. od 8 – 15.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

      Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.                                                                                                                   

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.