baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na remont 4 klatek schodowych
w budynku mieszkalnym przy ul. Gałczyńskiego 1 w Świeciu.

 

 1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
 2. Cena formularza: 100,00 złotych (słownie złotych: sto 00/100)
 3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  cena ofertowa                                    -           85%
  wiarygodność, doświadczenie          -           15 %
 5. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: 15 500,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium musi być na rachunku bankowym SM do dnia 26.11.2021 r. do godz. 1500 płatne przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego: PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829
 6. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1,pok.nr 2.
 7. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:


„Remont 4 klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy
ul. Gałczyńskiego 1 w Świeciu”

    8. Zamawiający wymaga złożenie oferty na całość zamówienia.

    9. Termin składania ofert: 29.11.2021 r. do godz. 900

  10. Otwarcie ofert nastąpi: 29.11.2021r.  o godz. 930

  11. Termin związania ofertą: 30 dni

  12. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2022 r.

  13. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. 8-15.

  14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

   Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

  15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.