baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecieogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachu
na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. I. Krasickiego 1 w Świeciu
.

 1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
 2. Cena formularza: 100,00 złotych (słownie złotych: sto 00/100)
 3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  cena ofertowa                                    -           85%
  wiarygodność, doświadczenie          -           15 %
 5. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: 18 500,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium musi być na rachunku bankowym SM do dnia 06.04.2022 r. do godz. 1500 płatne przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego: PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829
 6. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1,pok.nr 2.
 7. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem


Wymianę pokrycia dachu na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. I. Krasickiego 1 w Świeciu
”.

 1. Zamawiający wymaga złożenie oferty na całość zamówienia.
 2. Termin składania ofert: 07.04.2022 r. do godz. 900
 3. Otwarcie ofert nastąpi: 07.04.2022r.  o godz. 930
 4. Termin związania ofertą: 30 dni
 5. Rozpoczęcie robót: 15.06.2022 r.
 6. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2022 r.
 7. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny             tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. 8-15.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.