baner

Przetargi zakończone

 

Spółdzielnia mieszkaniowa ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych w zakresie prac budowlanych, hydraulicznych, gazowych, elektrycznych, dekarskich i zagospodarowania terenów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w 2013 r.

Spółdzielnia mieszkaniowa ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. I. Krasickiego 1.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1,86-100 Świecie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dwupokojowego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Wojska Polskiego 67/9 w Świeciu.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul.Bolesława Prusa 1,86-100 Świecie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem atrakcyjnego lokalu użytkowego w pawilonie handlowym przy ul.Ks.Kard. St. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul.Bolesława Prusa 1,86-100 Świecie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem atrakcyjnego lokalu użytkowego w pawilonie handlowym przy ul.Ks.Kard.St. Wyszyńskiego 15 w Świeciu.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji
części pawilonu handlowego przy ul. Ks. Krausego 1 w Świeciu.1/ Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
2/ Cena formularza: 50,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100)
3/ Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
4/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
cena ofertowa - 100 %
5/ Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości (słownie zł: dwa tysiące) 2 000,00 zł, które należy wnieść do dnia 11.09.2012 r. 
do godz. 13.00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego: 
PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
6/ Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2. 
7/ Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem: 
„Roboty termomodernizacyjne części pawilonu handlowego przy ul. Krausego 1”
8/ Termin składania ofert: 12.09.2012 r. do godz.10.00.
9/ Otwarcie ofert nastąpi: 12.09.2012 r. o godz.10.30. 
10/ Termin związania ofertą: 30 dni
11/ Termin wykonania zamówienia do 31.10.2012 r 
12/ Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie 
w godz. 8-15.
13/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.