baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów elektrycznych

5-cio letnich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zespołach garaży oraz lokalach użytkowych
Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.1/ Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
2/ Cena formularza:  50,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt  00/100)
3/ Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla:
- 81 budynków mieszkalnych
- 4 lokali użytkowych
- zaplecza administracyjno - warsztatowego
- 8 zespołów garażowych
4/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                               
- cena ofertowa                            - 90 %
-  wiarygodność, doświadczenie     - 10 %
5/ Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące
00/100), które należy wnieść do dnia   26.10.2011 r. do godz. 1300 przelewem na rachunek bankowy
Ogłaszającego:  PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
6/ Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.            
7/ Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:  
Oferta:  „Przeglądy elektryczne 5-cio letnie”
8/ Termin wykonania zamówienia: 2012 r wg formularza tabel .
9/ Termin składania ofert: 27.10.2011 r. do godz.10.00.
10/ Otwarcie ofert nastąpi: 27.10.2011 r. o godz.10.30.        
11/ Termin związania ofertą: 30 dni                                                                                                                   
12/ Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 052 3311909 w dni powszednie       
w godz. 8-15.
13/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia aukcji elektronicznej dla  wybranych przez
Komisję przetargową oferentów.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.