baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych polegających na modernizacji centralnego ogrzewania w  budynkach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu, ul. B. Prusa 1

 

 


1/ Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2
2/ Cena formularza:  100,00 złotych (słownie złotych: sto 00/100)
3/ Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
modernizacyjnych c.o. dla 7 budynków wielorodzinnych
4/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena ofertowa                                      - 85 %
wiarygodność, doświadczenie                - 15 %
5/ Zamawiający wymaga wpłacenia wadium określonego w SIWZ, które należy wnieść do 22.11.2011 r
do godz. 13.00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego:  
PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
6/ Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.            
7/ Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:                                                    
”Modernizacja centralnego ogrzewania”
8/ Termin realizacji zamówienia: poza sezonem grzewczym 2011 a 2012
9/ Termin składania ofert: 23.11.2011 r. do godz.10.00.
10/ Otwarcie ofert nastąpi: 23.11.2011 r. o godz.10.30.        
11/ Zamawiający po wstępnej ocenie ofert dopuszcza możliwość przeprowadzenia aukcji
elektronicznej. O terminie ewentualnej aukcji wybrani oferenci zostaną powiadomieni osobiście.
12/ Termin związania ofertą: 30 dni                                                                                                                   
13/ Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie       
w godz. 8-15.
14/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.