baner

 

Spółdzielnia mieszkaniowa ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Al. Jana Pawła II 2a, Wojska Polskiego 73a, Żwirki i Wigury 17 w Świeciu.


1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok. 2
2. Cena formularza:100,00 złotych (słownie złotych:sto 00/100)
3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:         
cena ofertowa                               - 85 %
wiarygodność, doświadczenie       - 15 %
5. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości:
- Za zadanie I   
budynek przy Al. Jana Pawła II 2a w wysokości 8 300,00 zł(słownie złotych:osiem tysięcy trzysta 00/100).
- Za zadanie II
budynek przy ul. Wojska Polskiego 73a w wysokości 8 950,00 zł (słownie złotych:osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100).
- Za zadanie III 
budynek przy ul. Żwirki i Wigury 17 w wysokości 7 800,00 zł (słownie złotych:siedem tysięcy osiemset 00/100).
Wadium należy wnieść do dnia 09.05.2013 r.do godz.15,00 przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego:
w PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829 
6/Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok.nr 2.            
7. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem: Oferta:„Modernizacja instalacji gazowej”
Zadanie I Budynek przy Al. Jana Pawła II 2a
Zadanie II Budynek przy ul. Wojska Polskiego 73a
Zadanie III Budynek przy ul. Żwirki i Wigury 17
8. Termin realizacji zamówienia: 30 grudnia 2013 r.
9. Termin składania ofert na wszystkie zadania: 10.05.2013 r. godz. 9:30.
10/Otwarcie ofert                
Zadanie I -    10.05.2013 r. o godz. 10:00.        
Zadanie II -   10.05.2013 r. o godz. 10:30.        
Zadanie III -  10.05.2013 r. o godz. 11:00.        
11. Termin związania ofertą: 30 dni                                                                                           

12. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. 8-15.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.