baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. B. Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzenia terenów oraz remont chodnika

przy budynkach mieszkalnych należących do zasobów

Spółdzielni Mieszkaniowej w  Świeciu.

 

1/ Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego - pok.2

2/ Cena formularza:  100,00 złotych (słownie złotych: sto 00/100)

3/ Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena ofertowa                                - 85 %

wiarygodność, doświadczenie          - 15 %

5/ Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości:

Zadanie I – 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta 00/100).

Zadanie II – 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset 00/100).

Zadanie III – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 00/100).

Zadanie IV – 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset 00/100).

Zadanie V - 590,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt 00/100).

Wadium musi być na rachunku bankowym SM do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 1500 płatne przelewem na rachunek bankowy Ogłaszającego: PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829

6/ Miejsce składania ofert : Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu, ul. B. Prusa 1, pok. nr 2.

7/ Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:

Zadanie I

Utwardzenie terenu przy szczycie budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Świeciu.

Zadanie II

Utwardzenie terenu przy ul. I. Krasickiego 3 w Świeciu.

Zadanie III

Utwardzenie terenu przy budynku przy ul. Sądowa 8a w Świeciu.

Zadanie IV

Remont chodnika przy ul. Gen. Hallera 3a w Świeciu.

Zadanie V

Utwardzenie terenu w sąsiedztwie budynku ul. Wojska Polskiego 73a w Świeciu.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wszystkie pięć zadań.

8/ Termin składania ofert: 17. 07. 2018 r. do godz. 900.

9/ Otwarcie ofert nastąpi:  17. 07.2018 r.   o godz. 930.

10/ Termin związania ofertą: 30 dni

11/ Termin wykonania zamówienia dla Zadania I, II, III, IV, V: 15.10.2018 r

12/ Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. 8-15.

13/ Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

14/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.