baner

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Bolesława Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich i gazowych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową.

 

1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego

2. Cena formularza: 100,00 złotych (słownie sto złotych 00/100)

3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4. Kryteria oceny ofert:

                     - cena ofertowa                                - 80%

                     - wiarygodność, doświadczenie         - 20%

5. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości brutto: 2.000,00 zł (słownie złotych brutto: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium musi być na rachunku bankowym SM do dnia 14 grudnia 2018 r do godz. 1500 płatne przelewem na rachunek bankowy ogłaszającego w PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829.

6. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1.

7. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:

 

„Wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich, drobnych robót kominiarskich oraz przeglądów gazowych w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową.”

 

8. Termin składania ofert: 17 grudnia 2018 r. do godz. 900.

9. Otwarcie ofert nastąpi: 17 grudnia 2018 r. o godz. 930.

10. Termin związania z ofertą: 30 dni

11. Termin wykonania zamówienia: 2019 r.

12. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. od 8 – 15.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.